Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Gmina Jaraczewo buduje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Umowę o dofinansowanie w kwocie prawie 600.000 zł ze środków europejskich projektu podpisałam w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Dariuszem Strugałą – Burmistrzem Miasta i Gminy Jaraczewo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w ramach poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” wyniosło blisko 600 tys. zł, podczas gdy realizacja całego projektu mieści się w kwocie 872 tys. zł.

Budowa punktu zbiórki odpadów komunalnych, związana z koniecznością dostosowywania ilości zbieranych odpadów segregowanych do wymogów prawa polskiego oraz optymalizacją ekonomiczną funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Jaraczewo na lata 2016-2026 przyczyniając się do poprawy stanu infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie odpadów komunalnych zdeponowanych na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych oraz promocja postaw ekologicznych.


Zdjęcia w galerii

Otwarcie nowej drogi Strzegowa-Gostyczyna

W powiecie ostrowskim, gmina Nowe Skalmierzyce uroczyście otwarto nową drogę Strzegowa-Gostyczyna. Droga, o długości ponad 4,2 km ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańców, ich dojazd do pracy, do ośrodków zdrowia, młodzieży do szkoły. Oprócz nowej nawierzchni, wzdłuż jezdni powstała bezpieczna ścieżka rowerowa, z czego z pewnością będą zadowoleni miłośnicy transportu rowerowego.

Przedsięwzięcie to wpisało się w cały szereg działań podejmowanych w powiecie ostrowskim przez Starostę Paweł Rajski. Jest jedną z inwestycji realizowanych w regionie, służących zwiększeniu jego konkurencyjności, potencjału gospodarczego i poprawie warunków życia mieszkańców. Wartość przedsięwzięcia to 5,1 mln zł. Budowę podzielono na dwa etapy które zakończyły się sukcesem.

Gratuluję Staroście Ostrowskiemu Pawłowi Rajskiemu umiejętności pozyskiwania środków i skutecznej realizacji zamierzonych celów. Słowa uznania za partycypację finansową w tej inwestycji kieruję do Burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka. Gratuluję Panowie!


Zdjęcia w galerii

Konferencja „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie” w Kaliszu

W piątek w Kaliszu w nowym kompleksie biznesowym Calisia One zainaugurowano cykl konferencji w stolicach subregionów pt. „Porozmawiajmy o zagranicznym biznesie” realizowany przez spółki Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 przedsiębiorców. Mowa była o niskooprocentowanych pożyczkach, w tym „jeremie2” czy pożyczce na ekspansję zagraniczną, środkach unijnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, poręczeniach i gwarancjach. Dla przedsiębiorców została stworzona specjalna strefa networkingowa. Ważnym punktem programu była prelekcja gościa specjalnego – Pana Macieja Gacy, Dyrektora Generalnego Biura Polskiego w Tajpej, wcześniej Radcy w Ambasadzie RP w Pekinie.

Kolejne wydarzenie już w środę, 2 października w Hotel & Restauracja Antonińska w Lesznie.


Zdjęcia w galerii