Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Gmina Jaraczewo buduje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Umowę o dofinansowanie w kwocie prawie 600.000 zł ze środków europejskich projektu podpisałam w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Dariuszem Strugałą – Burmistrzem Miasta i Gminy Jaraczewo przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w ramach poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” wyniosło blisko 600 tys. zł, podczas gdy realizacja całego projektu mieści się w kwocie 872 tys. zł.

Budowa punktu zbiórki odpadów komunalnych, związana z koniecznością dostosowywania ilości zbieranych odpadów segregowanych do wymogów prawa polskiego oraz optymalizacją ekonomiczną funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

Przedsięwzięcie to wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Jaraczewo na lata 2016-2026 przyczyniając się do poprawy stanu infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie odpadów komunalnych zdeponowanych na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych oraz promocja postaw ekologicznych.


Zdjęcia w galerii