Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Konferencja "Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorstw" - Siemianice k./Kępna, 29 czerwca 2015 r.

29 czerwca br., Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w konferencji Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorstw, zorganizowanej w Siemianicach koło Kępna.

Podczas otwarcia konferencji Pani Marszałek podkreśliła iż nowa perspektywa finansowa obejmująca siedmioletni okres lat 2014 - 2020 to nowa szansa dla wielkopolskich przedsiębiorców, dlatego warto zachęcać do aplikowania w ramach nowego programu, nie tylko w I osi RPO ale także w innych obszarach nakierowanych na przedsiębiorczość, gdyż każdy z realizowanych projektów przyczynia się do realizacji celu głównego jakim jest konkurencyjna i spójna Wielkopolska.

WRPO 2014+ będzie programem łączącym współfinansowanie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 2007-2013 Program Regionalny realizowany był jako jednofunduszowy koncentrujący się na rozwoju regionalnym, natomiast fundusz społeczny zasilał odrębny Program „Kapitał Ludzki”). Obecne rozwiązanie pozwoli lepiej skoordynować wykorzystanie środków obu funduszy. Istniała będzie możliwość uzupełniania projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków EFRR, projektami „miękkimi”, które są możliwe do realizacji w ramach EFS i odwrotnie. Źródła finansowania WRPO na lata 2014-2020 to najistotniejsza różnica.
Zdecydowanie wyższe w WRPO 2014+ będą środki przeznaczone do dyspozycji na wsparcie działań rozwojowych. W skali regionu rozdysponowane zostaną łącznie 2 450,2 mln euro, z czego blisko 1 761 mln euro będzie pochodziło z EFRR, natomiast fundusz społeczny zasili alokacja w wysokości blisko 690 mln euro. Biorąc pod uwagę obydwa komponenty Wielkopolska ma do wydania w bieżącej perspektywie aż 581 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie 2007 – 2013.
Nowym instrumentem w WRPO 2014-2020 jest realizacja przedsięwzięć w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) czyli specjalnie wydzielonych środków. Państwo taką szansę otrzymali poprzez utworzenie ZIT dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Tylko w ramach tego narzędzia zagwarantowane zostanie blisko 70 mln euro.
W ramach ZIT realizowane będą przez miasta i ich obszary funkcjonalne przedsięwzięcia, służące całemu obszarowi funkcjonalnemu i jego mieszkańcom.
W WRPO 2014-2020, zarezerwowano dla wielkopolskich przedsiębiorców w dedykowanej I osi pn. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” kwotę prawie 468 mln euro co stanowi aż 1/5 całej alokacji Programu Regionalnego. Wspierane będą przedsiębiorstwa inwestujące w innowację. Przewiduje się preferencje dla przedsięwzięć podejmowanych dla rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. W programie podkreślono możliwość wykorzystania w latach 2014-2020 w szerszym zakresie zwrotnych instrumentów finansowych. W okresie 2007-2013 instrumenty finansowe (np. pożyczki) mogły być stosowane tylko w dwóch obszarach (przy wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przy miejskich projektach rewitalizacyjnych). W latach 2014-2020 praktycznie będzie to możliwe we wszystkich obszarach interwencji i w całym Programie. To wielka dodatkowa szansa dla przedsiębiorców.
W perspektywie 2014-2020 ograniczono w programach operacyjnych wsparcie dla dużych przedsiębiorstw. Generalnie pomoc otrzymają teraz małe i średnie firmy.
Co do zasady dofinansowanie inwestycji w regionie zgodnie z mapą pomocy regionalnej będzie oscylowało na poziomie 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, z premią dla średnich firm do poziomu 35%, oraz faworyzowaniem mikroprzedsiębiorców, którzy mogą uzyskać wsparcie na poziomie 45% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Zapewnione zostały także mechanizmy gwarantujące informowanie potencjalnych Wnioskodawców w listopadzie każdego roku o planowanym ogłoszeniu konkursu i rozpoczęciu naboru projektów na przyszły rok z ograniczoną możliwością jego zmian. Na podstawie harmonogramu ogłaszania konkursów potencjalni Wnioskodawcy będą mieli zabezpieczony czas na przygotowanie aplikacji.
Sam proces aplikowania został również zmodyfikowany i będzie przeprowadzany poprzez elektroniczny generator wniosków. Bazując na doświadczeniach mijającej perspektywy zaprojektowano odpowiednie narzędzia walidacyjne, które pozwolą w dużej mierze zautomatyzować wypełnianie formularza i wyeliminować najczęściej dotychczas występujące błędy formalne.

Istotna zmiana proceduralna będzie obejmowała także sam proces naboru projektów, który zostanie poprzedzony przynajmniej 30 dniowym terminem ogłoszenia konkursu.

Zdjęcia w galerii