Marzena Wodzińska

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Spotkanie kulinarno–integracyjne, Opatówek, 18 lipca 2015 r.

W sobotę 18 lipca 2015, Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w spotkaniu kulinarno-integracyjnym zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku.

Spotkanie integracyjne w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bowiem wspólnie bawili się przedstawiciele gminy Opatówek, Koła Gospodyń Wiejskich z Opatówka i okolic, mieszkańcy Opatówka, stowarzyszenia lokalne oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania każdy mógł skosztować przepysznych potraw przygotowanych przez organizatorki. Co ciekawe, wszystkie dania były w kolorze zielonym. Degustatorzy stanowili jury, a ich zdanie będzie miało wpływ na wybór potraw, które w przyszłości poszerzą ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku dla mieszkańców Wielkopolski.

Marszałek Marzena Wodzińska powitała uczestników wydarzenia i podziękowała za zaproszenie, gratulując Członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Opatówku przedsiębiorczości, a także ogromnego zaangażowania w uczestnictwo mieszkańców  w promocję gminy Opatówek na terenie całego regionu. Wasza działalność na rzecz kultywowania folkloru nie może być niezauważona.

Degustację gościom umilała kapela „Sami Swoi” z Opatówka.

Seminarium naukowe dla nauczycieli z Białorusi - 9 lipca 2015 r.

9 lipca 2015 r. w Sali Posiedzeń nr 2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z uczestnikami seminarium naukowego dla polskich nauczycieli z Białorusi organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gości z Białorusi reprezentowała Pani Anżelika Borys – Prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi. Na wstępie spotkania Marszałek Marzena Wodzińska ciepłymi słowami powitała gości z Białorusi i serdecznie podziękowała im za czynną działalność na rzecz propagowania kultury, dobrego imienia Polski, polskich tradycji a także osobiście zaznajomiła gości z zadaniami i rolą Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Następnie głos zajęła Pani Anżelika Borys i w imieniu nauczycieli z Białorusi podziękowała za gościnność, możliwość uczestnictwa w seminarium, za możliwość zwiedzenia Poznania oraz pierwszej stolicy Polski jaką jest Gniezno. Prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi podkreślała jak ogromne znaczenie dla polskich nauczycieli na Białorusi ma kontakt z krajem ojczystym, wsparcie ze strony polskich samorządów.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli możliwość indywidualnie porozmawiać z Marszałek Marzeną Wodzińską przy drobnym poczęstunku i podzielić się swoimi spostrzeżeniami z pobytu w Wielkopolsce, czy zadać pytanie. Na koniec wizyty goście zostali oprowadzeni po nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcia w galerii

Dobre praktyki w Gminie Baranów – 6 lipca 2015 r.

6 lipca br., na zaproszenie Pani Bogumiły Lewandowskiej-Siwek – Wójta Gminy Baranów, Marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z grupą najaktywniejszych mieszkańców gminy, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, działających w OSP i klubach sportowych, tworzących Lokalną Grupę Działania.

Była prezentacja gminy, przyjętych rozwiązań oraz planowanych inwestycji pokazała długofalowe myślenie włodarzy gminy i odwagę we wdrażaniu zmian. Gmina dzisiaj tworzy dobre warunki dla dzieci i młodzieży, planując jednoczenie rozwiązania dla osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem dyskutowali o możliwościach wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, funduszach PFRON, programach wsparcia dla seniorów, rozwijaniu usług społecznych i ekonomii społecznej. Rozmawiano o potrzebach lokalnych i rozwiązaniach regionalnych.

Mówicie Państwo, że Poznań i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są daleko. Ja zadbam o to, żeby ten Poznań i Urząd przyjeżdżały do Państwa - Powiedziała uczestnikom spotkania Marszałek Marzena Wodzinska.

W podsumowaniu Pani Marszałek mówiła o ekonomii społecznej prezentując gminie nowe możliwości, jak tworzenie spółdzielni socjalnych dla rozwoju lokalnego.

Spotkanie zarysowało obszary, w których samorząd województwa może wspierać gminę Baranów w rozwoju, lecz także zidentyfikowało praktyki w gminie Baranów, które warto promować w całej Wielkopolsce. Cieszę się, że coraz więcej gmin  z całego województwa wielkopolskiego zgłasza się po wsparcie, widząc potrzebę i ważność ekonomii społecznej na swoim terenie – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Spotkanie to pokazuje, że warto czerpać z dobrych praktyk aktywnie rozwijających się społeczności.

Zdjęcia w galerii

Wizyta studyjna wielkopolskich radnych w Brukseli

Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizyta studyjna w Brukseli radnych Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. Jej tematem przewodnim była perspektywa finansowa UE do 2020 roku i związane z nią priorytety, możliwości i wyzwania, a także nowa kadencja Parlamentu i Komisji Europejskiej. Radni rozpoczęli wizytę spotkaniem w Domu Regionów, który Wielkopolska dzieli w Brukseli z Hesją – regionem partnerskim współpracującym z naszym województwem już od 15 lat.

Podczas spotkania z Markiem Weinmeisterem – Sekretarzem Stanu ds. Europejskich Hesji, Przewodniczący Komisji – Mikołaj Grzyb podziękował za wspólne działania na forum unijnym. W tym kontekście podkreślono również wyjątkowość Domu Regionów, który gromadzi przedstawicielstwa czterech samorządów z różnych państw UE i stał się w Brukseli przykładem do naśladowania. Spotkanie z Panem Weinmeisterem było także okazją do omówienia dwustronnej współpracy zarówno pomiędzy regionami, jak i samorządami lokalnymi, ponieważ wiele gmin i powiatów z Wielkopolski, w tym Piła, Pleszew czy Kórnik utrzymuje kontakty ze swoimi odpowiednikami w Niemczech.

Marszałek Marzena Wodzińska podkreśliła współdziałanie obu regionów w dziedzinie dualnego systemu kształcenia zawodowego, który był tematem czerwcowej wizyty przedstawicieli naszego województwa w Hesji.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Pani Mirosława Rutkowska-Krupka podała również przykład inkubatorów przedsiębiorczości, jako dobrej praktyki z Niemiec, która rozpowszechniła się w Wielkopolsce. Natomiast Wiceprzewodnicząca Komisji - Pani Małgorzata Waszak – wspomniała, iż samorządy ze wschodniej Wielkopolski nie współpracują jeszcze z władzami lokalnymi z Hesji zaznaczając, iż widzi w tym potencjał do wykorzystania w przyszłości. Na zakończenie Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji podkreślił, iż jego region uważa współpracę z Wielkopolską za przykładową i wyraził nadzieję, że będzie się ona dalej rozwijać. Zaproponował wspólne spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej z jej heskim odpowiednikiem w Brukseli w 2016 r. Radni mieli również okazję zwiedzić wystawę „Lernt Polnisch” przedstawiającą wpływ polskiego ruchu „Solidarności” na opozycję w NRD w latach 80., która zagościła w Brukseli dzięki współpracy Stałych Przedstawicielstw Polski i Niemiec oraz biur regionalnych Hesji i Wielkopolski.

Druga część spotkania w Domu Regionów skupiła się na Wielkopolsce. Dyrektor Biura Informacyjnego Woj. Wielkopolskiego w Brukseli Izabela Gorczyca przedstawiła radnym działania Biura, które obejmują informowanie o politykach i programach unijnych, a także wywieranie wpływu na ich kształtowanie, promocję regionu w sercu Unii Europejskiej oraz wsparcie przedstawicieli województwa w Komitecie Regionów. Dyrektor Gorczyca omówiła również możliwości, które daje województwu bliska współpraca z instytucjami europejskimi, samorządami z całej Europy oraz innymi partnerami. Radni zgodzili się, że Biuro powinno podejmować działania na rzecz wzmocnienia regionalnego potencjału w takich dziedzinach jak badania, rozwój i innowacje, w których istnieją ogromne możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z programów unijnych. W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z członkami Komisji Sejmiku spotkał się Andrzej Celiński – zastępca rzecznika prasowego SP, który przedstawił rolę tej placówki w procesie decyzyjnym UE oraz Aleksandra Kisielewska z Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności. Omówiła ona nowe zasady polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wzrastającą rolę samorządów w jej wdrażaniu. Pochwaliła również Wielkopolską Strategię Inteligentnych Specjalizacji, która jest uznawana w Polsce za jedną z najlepiej przygotowanych. Następnie Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej szeroko przedstawiła Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Obie te prezentacje dały początek dyskusji na temat możliwości i wyzwań stojących przed Wielkopolską w kontekście efektywnego wdrażania obecnego programu do 2020 r. oraz zamknięcia WRPO 2007-2013, którego środki mogą być rozliczane do końca roku.

W drugim dniu wizyty studyjnej radni spotkali z Françoise Chotard – dyrektor przedstawicielstwa regionu Ile-de-France w Brukseli, a zarazem wiceprzewodniczącą Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. F. Chotard przedstawiła organizację sieci i podejmowane przez nią działania mające na celu wpływ na polityki unijne, w tym wzmacnianie ich wymiaru terytorialnego. Podkreśliła również bezpośrednie korzyści jakie wynikają z członkostwa w sieci zarówno dla regionów, jak i znajdujących się na ich terenie klastrów oraz innych podmiotów działających w obszarze badań i rozwoju. Program zakończyła wizyta w Parlamencie Europejskim, gdzie odbyło się spotkanie z Wojciechem Sopińskim - przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej. Radni mieli również okazję spotkać się z posłami do PE: Ryszardem Czarneckim, Andrzejem Grzybem, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Adamem Szejnfeldem. Członkowie Komisji Sejmiku Woj. Wielkopolskiego odwiedzili także Parlamentarium – multimedialne Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego przedstawiające historię integracji europejskiej oraz rolę PE w procesie prawodawczym UE.


Zdjęcia w galerii