Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Obchody 60-lecia WSCEiT w Starej Łubiance

Obchody 60-lecia WSCEiT w Starej Łubiance placówki edukacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance obchodziło 60-lecie istnienia. W grudniu 2017 zmieniła się nazwa placówki z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Z dniem 1 września 2018 r. utworzyliśmy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Starej Łubiance. W ostatnich latach w ramach funkcjonowania instytucji utworzono nowe szkoły i placówki. Z inicjatywy Samorządu poszerzono ofertę edukacyjną o kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mając wsparcie i fachową pomoc w codziennej walce z przeciwności, lepiej radzą sobie z pokonywaniem barier rozwojowych, poznawczych i emocjonalnych na miarę ich indywidulanych możliwości.

Sukcesywnie realizowany jest plan prowadzenia kompleksowych działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS (alkoholowym zespołem płodowym). Poprzez diagnozę, rehabilitację, terapię oraz edukację dotyczącą tej problematyki placówka stanowi cenną pomoc i wsparcie dla potrzebujących rodzin. Głównym zadaniem Centrum jest przede wszystkim kształcenie zawodowe młodzieży. Cel jest następujący: absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Placówka może się poszczycić wieloma inicjatywami kulturalnymi i sportowymi, w tym zdobytymi medalami.

Zaproszeni goście z przyjemnością podziwiali Poloneza wykonanego przez absolwentów, nauczycieli i uczniów. Uczniowie przedstawili, czym placówka się zajmuje, jaka jest specyfika jej funkcjonowania i dotychczasowe jej dokonania. Serdecznie podziękowałam Dyrektorowi Centrum Annie Kubiak, a także Radzie Pedagogicznej, Pracownikom i Uczniom za zaangażowanie w działalność placówki oraz w zorganizowanie tej uroczystości.


Zdjęcia w galerii