Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

ZAPRASZAM do Szkoły Letniej „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030”

ZAPRASZAM do Szkoły Letniej „YOU CAN MAKE A BETTER WORLD – AGENDA 2030” MOŻESZ UCZYNIĆ ŚWIAT LEPSZYM - AGENDA 2030

Szkoła Letnia jest organizowana przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytutem Socjologii.

Szkoła Letnia jest skierowana do wszystkich studentów i doktorantów, udział w niej jest bezpłatny. Jednym z efektów wypracowanych przez uczestników będą kampanie społeczne.

Szkoła Letnia jest elementem projektu międzynarodowego pn. „Tworzenie sprawiedliwych miast w trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju – gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Szkoła Letnia skierowana jest do studentów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów, udział w Szkole jest bezpłatny.

  • Uczestnicy Szkoły Letniej zostaną przydzieleni do jednej z 5 grup sześcioosobowych, odpowiadającej zainteresowaniom uczestników. Grupy będą odpowiadać wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju:
  • Równość płci - osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt;
  • Zmniejszenia nierówności w krajach i między krajami,
  • Zrównoważone miasta i społeczności - uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;
  • Działania w dziedzinie klimatu - podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;
  • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje - promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Szkoła Letnia realizowana będzie w okresie 21.09.2019 – 5.10.2019 (działania związane ze Szkołą Letnią zgodnie z harmonogramem obejmują 7 dni w obrębie podanych dat) na terenie miasta Poznania.