Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Na temat WRPO w Kaliszu - 18 maja 2015 r.

18 maja 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w konferencji pn. „WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. Targi Funduszy Unijnych” zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu.

Podczas pierwszej części konferencji omówiono następujące kwestie: zasady programowe w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, zakres wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zasady realizacji projektów w obszarze działań WRPO 2014-2020 wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, zakres wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zasady realizacji projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, obszary wsparcia objęte Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, a także zasady realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego.

W trakcie przerwy odbył się briefing prasowy, gdzie został przedstawiony harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO 2014+na rok 2015 przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Po przerwie, w następnej części konferencji zostały zaprezentowane zasady działania Lokalnego Systemu Informatycznego, w tym podstawowe kwestie techniczne dotyczące obsługi przedmiotowego systemu ze strony Beneficjenta. W ostatniej części konferencji odbył się panel ekspercki, w trakcie którego uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielali prelegenci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W czasie trwania konferencji równolegle pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udzielali informacji oraz odpowiadali na pytania uczestników konferencji, którzy indywidualnie konsultowali planowane przedsięwzięcia, wyjaśniali kwestie dotyczące dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o środki z funduszy Unii Europejskiej, a także udzielali informacji w zakresie obszarów wsparcia w ramach WRPO 2014-2020.

Pytania zadawane indywidualnie pracownikom oraz w trakcie panelu ekspertów, jak również konsultacje najczęściej dotyczyły możliwości wsparcia projektów w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, możliwości realizacji i wsparcia inwestycji realizowanych przez MSP, zakresu przedsięwzięć dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw, możliwości tworzenia przedszkoli oraz tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych. Ponadto poruszane kwestie dotyczyły zakresu planowanych projektów dotyczących promowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury, możliwości dofinansowania szkoleń i ich zakresu oraz grup docelowych, a także korelacji między projektami realizowanymi w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” wdrażanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego a przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego” wdrażanej przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w zakresie Infrastruktury Edukacyjnej.