Marzena Wodzińska

Radna Województwa Wielkopolskiego

Polecam strony

 

 

 

Absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego - 25 maja 2015 r.

25 maja br., podczas posiedzenia VII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie wykonania budżetu województwa za 2014 rok a także udzielili absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. W głosowaniu udział wzięło 37 radnych, za udzieleniem absolutorium Zarządowi było 31, natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsze od wielu lat tak licznie udzielone absolutorium, gdyż „za” głosowała nie tylko koalicja ale także radni niezrzeszeni oraz radni Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy.

Wizyta w Fundacji BARKA w Poznaniu - 26 maja 2015 r.

26 maja 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska odwiedziła siedzibę Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA w Poznaniu. Fundację założyli w 1989 r. Barbara i Tomasz Sadowscy, którzy pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi  z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno - ekonomicznej. I to im się udało. Za swoją pracę są nagradzani prestiżowymi nagrodami na całym świecie a na ich rozwiązaniach wzorują się inni.

Marszalek Marzena Wodzińska wyraziła swoje duże uznania dla dokonań Państwa Sadowskich oraz wszystkich członków i pracowników Fundacji.

Zdjęcia w galerii

Na temat WRPO w Kaliszu - 18 maja 2015 r.

18 maja 2015 r. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w konferencji pn. „WRPO 2014-2020 nowe możliwości dla Wielkopolski. Targi Funduszy Unijnych” zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu.

Podczas pierwszej części konferencji omówiono następujące kwestie: zasady programowe w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, zakres wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zasady realizacji projektów w obszarze działań WRPO 2014-2020 wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, zakres wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zasady realizacji projektów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, obszary wsparcia objęte Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, a także zasady realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowych wdrażanych przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego.

W trakcie przerwy odbył się briefing prasowy, gdzie został przedstawiony harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO 2014+na rok 2015 przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Po przerwie, w następnej części konferencji zostały zaprezentowane zasady działania Lokalnego Systemu Informatycznego, w tym podstawowe kwestie techniczne dotyczące obsługi przedmiotowego systemu ze strony Beneficjenta. W ostatniej części konferencji odbył się panel ekspercki, w trakcie którego uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielali prelegenci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W czasie trwania konferencji równolegle pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udzielali informacji oraz odpowiadali na pytania uczestników konferencji, którzy indywidualnie konsultowali planowane przedsięwzięcia, wyjaśniali kwestie dotyczące dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o środki z funduszy Unii Europejskiej, a także udzielali informacji w zakresie obszarów wsparcia w ramach WRPO 2014-2020.

Pytania zadawane indywidualnie pracownikom oraz w trakcie panelu ekspertów, jak również konsultacje najczęściej dotyczyły możliwości wsparcia projektów w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, możliwości realizacji i wsparcia inwestycji realizowanych przez MSP, zakresu przedsięwzięć dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw, możliwości tworzenia przedszkoli oraz tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych. Ponadto poruszane kwestie dotyczyły zakresu planowanych projektów dotyczących promowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury, możliwości dofinansowania szkoleń i ich zakresu oraz grup docelowych, a także korelacji między projektami realizowanymi w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” wdrażanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego a przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego” wdrażanej przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w zakresie Infrastruktury Edukacyjnej.

Ks. Jan Twardowski Patronem Szkoły Podstawowej w Goliszewie - 21 maja 2015 r.

21 maja 2015 roku Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska wzięła udział  w uroczystościach nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej w Goliszewie.

Podczas uroczystości Pani Marszałek złożyła na ręce Pani Anny Bartosik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goliszewie gratulacje i odczytała list.

„Patron jest symbolem integrującym wspólnotę, wzorem do jakiego pragnie ona dążyć. To właśnie z nim będą się utożsamiać kolejne pokolenia, pielęgnując tradycje Szkoły. Jestem ogromnie rada, że w ten szczególny sposób chcecie Państwo uczcić pamięć wybitnego Polaka, wielkiego człowieka i autorytetu moralnego – ks. Jana Twardowskiego…” – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska. 

Zdjęcia w galerii

Konferencja naukowa pt. „Strajki szkolne na ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX wieku” - UAM w Kaliszu, 18-19 maja 2015 r.

W gmachu kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 18 i 19 maja 2015 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Strajki szkolne na ziemiach polskich w pierwszej dekadzie XX wieku”, której organizatorami byli: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu i Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Uczestnicy, a także goście tego naukowego spotkania powitani zostali przez prezesa KTPN i dyrektora Książnicy Pedagogicznej prof. Krzysztofa Walczaka oraz prof. UAM Piotra Gołdyna. W imieniu Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej list skierowany do uczestników konferencji odczytał Piotr Tomankiewicz.

Cel, jaki przyświecał naukowcom, którzy zjechali do Kalisza z wielu ośrodków naukowych w Polsce, to 110. rocznica bojkotu szkół rosyjskich przez młodzież, domagającą się polonizacji szkolnictwa na terenie Królestwa Polskiego. W falę strajków szkolnych włączyli się także uczniowie szkół kaliskich, dlatego też temat ten stał się okazją do dwudniowych obrad, na których referaty wygłosili: dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, dr Joanna Lusek, prof. Krzysztof Walczak, dr Jarosław Durka, dr Mariusz Kulik, dr Agata Samsel i dr Urszula Wróblewska, dr Monika Nawrot-Borowska, prof. Piotr Gołdyn i dr Maria Radziszewska.

Konferencję otworzyła laudacja, którą odczytała prof. Ewa Andrysiak oraz wręczenie dyplomu honorowego członkostwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wybitnemu historykowi oraz długoletniemu członkowi kaliskiego stowarzyszenia naukowego prof. dr. hab. Arturowi Kijasowi. Oprócz tej uroczystości oraz tematycznych obrad słuchacze konferencji obejrzeli projekcję filmu pt. „Młody Las” z 1934 roku w reżyserii Józefa Lejtesa, nawiązującego do strajków szkolnych w zaborze rosyjskim, mogli zapoznać się z najnowszymi kaliskimi edycjami, a także zostali zaproszeni na wystawę “Strajki szkolne z lat 1901-1907”, która będzie eksponowana do 31 sierpnia w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

Zdjęcia w galerii