Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

Dobre praktyki w Gminie Baranów – 6 lipca 2015 r.

6 lipca br., na zaproszenie Pani Bogumiły Lewandowskiej-Siwek – Wójta Gminy Baranów, Marszałek Marzena Wodzińska spotkała się z grupą najaktywniejszych mieszkańców gminy, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, działających w OSP i klubach sportowych, tworzących Lokalną Grupę Działania.

Była prezentacja gminy, przyjętych rozwiązań oraz planowanych inwestycji pokazała długofalowe myślenie włodarzy gminy i odwagę we wdrażaniu zmian. Gmina dzisiaj tworzy dobre warunki dla dzieci i młodzieży, planując jednoczenie rozwiązania dla osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem dyskutowali o możliwościach wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, funduszach PFRON, programach wsparcia dla seniorów, rozwijaniu usług społecznych i ekonomii społecznej. Rozmawiano o potrzebach lokalnych i rozwiązaniach regionalnych.

Mówicie Państwo, że Poznań i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są daleko. Ja zadbam o to, żeby ten Poznań i Urząd przyjeżdżały do Państwa - Powiedziała uczestnikom spotkania Marszałek Marzena Wodzinska.

W podsumowaniu Pani Marszałek mówiła o ekonomii społecznej prezentując gminie nowe możliwości, jak tworzenie spółdzielni socjalnych dla rozwoju lokalnego.

Spotkanie zarysowało obszary, w których samorząd województwa może wspierać gminę Baranów w rozwoju, lecz także zidentyfikowało praktyki w gminie Baranów, które warto promować w całej Wielkopolsce. Cieszę się, że coraz więcej gmin  z całego województwa wielkopolskiego zgłasza się po wsparcie, widząc potrzebę i ważność ekonomii społecznej na swoim terenie – powiedziała Marszałek Marzena Wodzińska.

Spotkanie to pokazuje, że warto czerpać z dobrych praktyk aktywnie rozwijających się społeczności.

Zdjęcia w galerii

Wizyta studyjna wielkopolskich radnych w Brukseli

Wczoraj zakończyła się dwudniowa wizyta studyjna w Brukseli radnych Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. Jej tematem przewodnim była perspektywa finansowa UE do 2020 roku i związane z nią priorytety, możliwości i wyzwania, a także nowa kadencja Parlamentu i Komisji Europejskiej. Radni rozpoczęli wizytę spotkaniem w Domu Regionów, który Wielkopolska dzieli w Brukseli z Hesją – regionem partnerskim współpracującym z naszym województwem już od 15 lat.

Podczas spotkania z Markiem Weinmeisterem – Sekretarzem Stanu ds. Europejskich Hesji, Przewodniczący Komisji – Mikołaj Grzyb podziękował za wspólne działania na forum unijnym. W tym kontekście podkreślono również wyjątkowość Domu Regionów, który gromadzi przedstawicielstwa czterech samorządów z różnych państw UE i stał się w Brukseli przykładem do naśladowania. Spotkanie z Panem Weinmeisterem było także okazją do omówienia dwustronnej współpracy zarówno pomiędzy regionami, jak i samorządami lokalnymi, ponieważ wiele gmin i powiatów z Wielkopolski, w tym Piła, Pleszew czy Kórnik utrzymuje kontakty ze swoimi odpowiednikami w Niemczech.

Marszałek Marzena Wodzińska podkreśliła współdziałanie obu regionów w dziedzinie dualnego systemu kształcenia zawodowego, który był tematem czerwcowej wizyty przedstawicieli naszego województwa w Hesji.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku – Pani Mirosława Rutkowska-Krupka podała również przykład inkubatorów przedsiębiorczości, jako dobrej praktyki z Niemiec, która rozpowszechniła się w Wielkopolsce. Natomiast Wiceprzewodnicząca Komisji - Pani Małgorzata Waszak – wspomniała, iż samorządy ze wschodniej Wielkopolski nie współpracują jeszcze z władzami lokalnymi z Hesji zaznaczając, iż widzi w tym potencjał do wykorzystania w przyszłości. Na zakończenie Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji podkreślił, iż jego region uważa współpracę z Wielkopolską za przykładową i wyraził nadzieję, że będzie się ona dalej rozwijać. Zaproponował wspólne spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej z jej heskim odpowiednikiem w Brukseli w 2016 r. Radni mieli również okazję zwiedzić wystawę „Lernt Polnisch” przedstawiającą wpływ polskiego ruchu „Solidarności” na opozycję w NRD w latach 80., która zagościła w Brukseli dzięki współpracy Stałych Przedstawicielstw Polski i Niemiec oraz biur regionalnych Hesji i Wielkopolski.

Druga część spotkania w Domu Regionów skupiła się na Wielkopolsce. Dyrektor Biura Informacyjnego Woj. Wielkopolskiego w Brukseli Izabela Gorczyca przedstawiła radnym działania Biura, które obejmują informowanie o politykach i programach unijnych, a także wywieranie wpływu na ich kształtowanie, promocję regionu w sercu Unii Europejskiej oraz wsparcie przedstawicieli województwa w Komitecie Regionów. Dyrektor Gorczyca omówiła również możliwości, które daje województwu bliska współpraca z instytucjami europejskimi, samorządami z całej Europy oraz innymi partnerami. Radni zgodzili się, że Biuro powinno podejmować działania na rzecz wzmocnienia regionalnego potencjału w takich dziedzinach jak badania, rozwój i innowacje, w których istnieją ogromne możliwości uzyskania dodatkowego finansowania z programów unijnych. W Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z członkami Komisji Sejmiku spotkał się Andrzej Celiński – zastępca rzecznika prasowego SP, który przedstawił rolę tej placówki w procesie decyzyjnym UE oraz Aleksandra Kisielewska z Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności. Omówiła ona nowe zasady polityki spójności na lata 2014-2020 oraz wzrastającą rolę samorządów w jej wdrażaniu. Pochwaliła również Wielkopolską Strategię Inteligentnych Specjalizacji, która jest uznawana w Polsce za jedną z najlepiej przygotowanych. Następnie Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej szeroko przedstawiła Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Obie te prezentacje dały początek dyskusji na temat możliwości i wyzwań stojących przed Wielkopolską w kontekście efektywnego wdrażania obecnego programu do 2020 r. oraz zamknięcia WRPO 2007-2013, którego środki mogą być rozliczane do końca roku.

W drugim dniu wizyty studyjnej radni spotkali z Françoise Chotard – dyrektor przedstawicielstwa regionu Ile-de-France w Brukseli, a zarazem wiceprzewodniczącą Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. F. Chotard przedstawiła organizację sieci i podejmowane przez nią działania mające na celu wpływ na polityki unijne, w tym wzmacnianie ich wymiaru terytorialnego. Podkreśliła również bezpośrednie korzyści jakie wynikają z członkostwa w sieci zarówno dla regionów, jak i znajdujących się na ich terenie klastrów oraz innych podmiotów działających w obszarze badań i rozwoju. Program zakończyła wizyta w Parlamencie Europejskim, gdzie odbyło się spotkanie z Wojciechem Sopińskim - przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej. Radni mieli również okazję spotkać się z posłami do PE: Ryszardem Czarneckim, Andrzejem Grzybem, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Adamem Szejnfeldem. Członkowie Komisji Sejmiku Woj. Wielkopolskiego odwiedzili także Parlamentarium – multimedialne Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego przedstawiające historię integracji europejskiej oraz rolę PE w procesie prawodawczym UE.


Zdjęcia w galerii

Konferencja "Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorstw" - Siemianice k./Kępna, 29 czerwca 2015 r.

29 czerwca br., Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w konferencji Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorstw, zorganizowanej w Siemianicach koło Kępna.

Podczas otwarcia konferencji Pani Marszałek podkreśliła iż nowa perspektywa finansowa obejmująca siedmioletni okres lat 2014 - 2020 to nowa szansa dla wielkopolskich przedsiębiorców, dlatego warto zachęcać do aplikowania w ramach nowego programu, nie tylko w I osi RPO ale także w innych obszarach nakierowanych na przedsiębiorczość, gdyż każdy z realizowanych projektów przyczynia się do realizacji celu głównego jakim jest konkurencyjna i spójna Wielkopolska.

WRPO 2014+ będzie programem łączącym współfinansowanie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 2007-2013 Program Regionalny realizowany był jako jednofunduszowy koncentrujący się na rozwoju regionalnym, natomiast fundusz społeczny zasilał odrębny Program „Kapitał Ludzki”). Obecne rozwiązanie pozwoli lepiej skoordynować wykorzystanie środków obu funduszy. Istniała będzie możliwość uzupełniania projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków EFRR, projektami „miękkimi”, które są możliwe do realizacji w ramach EFS i odwrotnie. Źródła finansowania WRPO na lata 2014-2020 to najistotniejsza różnica.
Zdecydowanie wyższe w WRPO 2014+ będą środki przeznaczone do dyspozycji na wsparcie działań rozwojowych. W skali regionu rozdysponowane zostaną łącznie 2 450,2 mln euro, z czego blisko 1 761 mln euro będzie pochodziło z EFRR, natomiast fundusz społeczny zasili alokacja w wysokości blisko 690 mln euro. Biorąc pod uwagę obydwa komponenty Wielkopolska ma do wydania w bieżącej perspektywie aż 581 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie 2007 – 2013.
Nowym instrumentem w WRPO 2014-2020 jest realizacja przedsięwzięć w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) czyli specjalnie wydzielonych środków. Państwo taką szansę otrzymali poprzez utworzenie ZIT dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Tylko w ramach tego narzędzia zagwarantowane zostanie blisko 70 mln euro.
W ramach ZIT realizowane będą przez miasta i ich obszary funkcjonalne przedsięwzięcia, służące całemu obszarowi funkcjonalnemu i jego mieszkańcom.
W WRPO 2014-2020, zarezerwowano dla wielkopolskich przedsiębiorców w dedykowanej I osi pn. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” kwotę prawie 468 mln euro co stanowi aż 1/5 całej alokacji Programu Regionalnego. Wspierane będą przedsiębiorstwa inwestujące w innowację. Przewiduje się preferencje dla przedsięwzięć podejmowanych dla rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. W programie podkreślono możliwość wykorzystania w latach 2014-2020 w szerszym zakresie zwrotnych instrumentów finansowych. W okresie 2007-2013 instrumenty finansowe (np. pożyczki) mogły być stosowane tylko w dwóch obszarach (przy wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przy miejskich projektach rewitalizacyjnych). W latach 2014-2020 praktycznie będzie to możliwe we wszystkich obszarach interwencji i w całym Programie. To wielka dodatkowa szansa dla przedsiębiorców.
W perspektywie 2014-2020 ograniczono w programach operacyjnych wsparcie dla dużych przedsiębiorstw. Generalnie pomoc otrzymają teraz małe i średnie firmy.
Co do zasady dofinansowanie inwestycji w regionie zgodnie z mapą pomocy regionalnej będzie oscylowało na poziomie 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, z premią dla średnich firm do poziomu 35%, oraz faworyzowaniem mikroprzedsiębiorców, którzy mogą uzyskać wsparcie na poziomie 45% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Zapewnione zostały także mechanizmy gwarantujące informowanie potencjalnych Wnioskodawców w listopadzie każdego roku o planowanym ogłoszeniu konkursu i rozpoczęciu naboru projektów na przyszły rok z ograniczoną możliwością jego zmian. Na podstawie harmonogramu ogłaszania konkursów potencjalni Wnioskodawcy będą mieli zabezpieczony czas na przygotowanie aplikacji.
Sam proces aplikowania został również zmodyfikowany i będzie przeprowadzany poprzez elektroniczny generator wniosków. Bazując na doświadczeniach mijającej perspektywy zaprojektowano odpowiednie narzędzia walidacyjne, które pozwolą w dużej mierze zautomatyzować wypełnianie formularza i wyeliminować najczęściej dotychczas występujące błędy formalne.

Istotna zmiana proceduralna będzie obejmowała także sam proces naboru projektów, który zostanie poprzedzony przynajmniej 30 dniowym terminem ogłoszenia konkursu.

Zdjęcia w galerii

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

29 czerwca 2015 r., odbyła się inauguracja nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której udział wzięli Członkowie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego a także pracownicy wszystkich departamentów Urzędu.

Informujemy, że oficjalnie od 1 lipca tego roku siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znajduje się pod nowym adresem: Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Kontakt do Punktu Informacyjnego: 61 626 66 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Nareszcie jesteśmy razem, w jednym miejscu !!!

Zdjęcia w galerii (Źródło: Monitor Wielkopolski)

X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi - Ostrzeszów, 26-28 czerwca 2015 r.

W dniach od 26 do 28 czerwca 2015 r. w Ostrzeszowie odbył się X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Organizatorem Festiwalu była Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania. W niedzielę 28 czerwca w Ostrzeszowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala, na podczas której wręczono nagrody konkursowe oraz z okazji jubileuszu uhonorowano najbardziej zasłużonych.

Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską reprezentował Piotr Tomankiewicz, który podziękował organizatorom za zaproszenie, pogratulował zwycięzcom w konkursach oraz przekazał wyrazy uznania dla bardzo aktywnej działalności Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania. Oprócz OLGD Marszałek Wodzińska uhonorowała pamiątkowymi statuetkami najbardziej aktywne Koła Gospodyń Wiejskich z Bledzianowie, Rogaszycach i Zajączkach za ich pracę społeczną oraz wielki wkład w pielęgnowanie tradycji.

Serdeczne gratulacje!

Zdjęcia w galerii