Marzena Wodzińska

Radna

Polecam strony

 

 

 

LODOŁAMACZE 2015 rozdane – 23 września 2015 r.

Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

23 września br. odbyła się Gala I etapu Konkursu Lodołamacze 2015, podczas której po raz dziesiąty, wyróżnieni zostali najlepsi pracodawcy osób z niepełnosprawnością w Województwie Wielkopolskim i Lubuskim.

„To, co robimy każdego dnia oferując pracę osobom z niepełnosprawnościami, pokazując, jak ważnymi uczestnikami życia społecznego i gospodarczego są, można streścić w dwóch wartościach – kluczach takiej postawy – godność i równe traktowanie”- mówiła podczas powitania Marszałek Marzena Wodzińska.

Nagrody zostały wręczone w trzech kategoriach:

  1. Zatrudnienie Chronione
  2. Otwarty Rynek
  3. Instytucja

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe Super Lodołamacz 2015 oraz Lodołamacz Specjalny 2015 Uroczystość rozdania wyróżnień uświetnił występ Małgorzaty Ostrowskiej, która jest ambasadorem konkursu Lodołamacze.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Zdjęcia w galerii

Komitet Monitorujący WRPO – 23 września 2015 r.

W dniu 23 września br. odbyło się kolejne już, III posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO 2014+, w którym udział wzięła Pani Marszałek Marzena Wodzińska. Podczas spotkania omawiano kwestie zmiany Kryteriów Wyboru Projektów dla wybranych Działań/Poddziałań WRPO 2014+ które przyjęte były na poprzednich posiedzeniach Komitetu oraz przyjęcia propozycji Kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ m.in. dla:

  • Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
  • Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
  • Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze)
  • Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych
  • Działania 4.5 Ochrona przyrody
  • Działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Więcej informacji na temat WRPO 2014 + można znaleźć w Serwisie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

W Koninie na temat Gospodarki Wodno-Ściekowej – 21 września 2015 r.

21 września br. Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w konferencji samorządowej Wielkopolski Wschodniej „Samorząd Kreatorem Gospodarki Wodno-Ściekowej” organizowanej w Koninie.

W trakcie Konferencji debatowano między innymi nad aktualnym stanem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz zatwierdzonego w maju tego roku przez Resort Środowiska tzw. Master Planu zawierającego informacje na temat planowanych bądź realizowanych inwestycji w gospodarce ściekowej. Poruszono także zagadnienia związane z możliwością wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej. W WRPO 2014+ przewiduje się pomoc finansową dla inwestycji mających na celu regulację gospodarki wodno–ściekowej w ramach Działania 4.3. Środki zostaną wykorzystane np. na budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, systemów kanalizacji zbiorczej lub systemów zaopatrzenia w wodę.


Zdjęcia w galerii
Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz.

Forum Kuratorów Oświaty – Poznań, 22 września 2015 r.

W dniu 22.09.2015 roku w Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej odbyło się spotkanie dla Kuratorów Oświaty z całej Polski, którzy przyjechali do Poznania na zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Współgospodarzami spotkania byli Prorektor Politechniki Poznańskiej oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. Celem spotkania było przedstawienie działań podejmowanych na rzecz kształcenia zawodowego w regionie, integrujących rynek pracy i obszar kształcenia zawodowego.

Podczas spotkania Marszałek Marzena Wodzińska przedstawiła główne założenia i koncepcję projektu „Czas zawodowców” ze szczególnym uwzględnieniem stworzonego systemu współpracy samorządu województwa, samorządów powiatowych, uczelni wyższej, szkół zawodowych oraz pracodawców. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały działania realizowane w ramach projektu partnerskiego w tym realizacja praktyk w laboratoriach i staży u pracodawców oraz system zawodowcy. W trakcie dyskusji podkreślono, że przykłady działań realizowanych w projekcie „Czas zawodowców” to bardzo ciekawe spojrzenie w przyszłość kształcenia zawodowego opartego na współpracy pomiędzy rynkiem edukacji a rynkiem pracy.

Zgodnie z programem spotkania, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów praktyk i zapoznania się z wysokiej klasy sprzętem.


Zdjęcia w galerii

Smaki Regionów – Poznań, 22 września 2015 r.

22 września br. Pani Marszałek Marzena Wodzińska wzięła udział w Targach SMAKI REGIONÓW.

Do współpracy w wydarzeniu będącym formą promowania naturalnej, certyfikowanej żywności tradycyjnej, a którego organizatorem były Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Województw RP zaproszono wszystkie regiony Polski .

Podczas kilkudniowych Targów liczne grupy odwiedzających miały okazję przyjrzeć się pokazom średniowiecznych rzemiosł, Walk Wikingów, prezentacjom kulinarnym, a przede wszystkim wziąć udział w degustacji szerokiej oferty produktów regionalnych takich jak wina, chleby, ciasta, sery, wędlin promowanych przez poszczególne województwa.


Zdjęcia w galerii